Öngöz, S. (2019).

Aday Öğretmen Yetiştirmek Amacıyla Geliştirilecek Bir Mentorluk Programına Yönelik Hedef Kitlenin Beklenti ve Önerilerinin Belirlenmesi.
7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, Antalya.

Öngöz, S. Karal, Y., Erümit, A. K., Kelleci, A., Özmen, S. ve Aydın, U. (2020).

Aday Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Elektronik Mentorluk Programının Mentilerin Desteğe Gereksinim Duydukları Konular Bağlamında İncelenmesi.
2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 361-367.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
&
TÜBİTAK

Covid 19 ve Toplum
Salgının Sosyal Beşeri ve Ekonomik Etkileri Sorunlar ve Çözümler

Özmen, S. (2021).

Aday Öğretmenlerin Mesleki ve Psikososyal Gelişimlerine Yönelik Bir E-Mentorluk Sisteminin Tasarlanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Erümit, A. K., Öngöz, S. ve Özmen, S. (2021).

Aday Öğretmenlerin Mesleki ve Psikososyal Gelişimlerine Yönelik Bir E - Mentorluk Sisteminin Tasarım Unsurlarının Belirlenmesi.
8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 17 - 19 Kasım 2021, Trabzon.

Erümit, A. K., Öngöz, S. ve Özmen, S. (2022).

Aday Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Bir E-Mentorluk Programı İçin Geliştirilen Platformun Kullanışlılığının İncelenmesi.
9. International Eurasian Educational Research Congress, 22 - 25 Haziran 2022, İzmir.

Kelleci, A. (2022).

Aday Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Bir E-Mentorluk Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Aydın, U. (2022).

E-mentorlukta Oluşan Öğrenme Ortamlarının Hetagojik İlkeler Bağlamında İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.